Omkostninger

Mediation

1. Honorar pr. dag:
Retningslinierne for honoraret aftales på forhånd afhængig af omstændighederne i den enkelte sag, men vil sædvanligvis ligge i følgende interval:

Sagsværdi op til 7,5 mio. kr.: 22.500 kr. – 30.000 kr. pr. dag (incl. 3 timers forberedelse og rejsetid).

Sagsværdi 7,5 mio. kr. og derover: 30.000 kr. – 45.000 kr. pr. dag (incl. 5 timers forberedelse og rejsetid).

2. Timebetaling:
Det aftalte honorar pr. dag forudsætter op til 8 timer pr. dag. Tid udover 8 timer afregnes med 2.600 kr. pr. påbegyndt time.

3. Udlæg
Eventuelle udlæg afregnes med nettoudgiften.

4. Depositum
Til sikkerhed for de forventede omkostninger omkostninger indbetales efter nærmere aftale forud for mediationen et depositum. Beløbet betales med lige store andele fra hver part.

5. Betaling
Honorar og eventuelle udlæg forfalder til betaling senest 14 dage efter fakturering.

6. Moms
Alle betalinger tillægges dansk moms med for tiden 25%.

7. Annullation:
Hvis annullation eller udskydelse af mediation finder sted senest 21 kalenderdage eller mere før den aftalte påbegyndelse af mediationen, betales intet honorar men alene afholdte nettoudgifter.

Hvis annullation finder sted mindre end 21 kalenderdage men mere 7 kalenderdage før den aftalte påbegyndelse af mediationen, betales et afbestillingsgebyr på 4.000 kr. samt afholdte nettoudgifter

Hvis annullation finder sted 7 kalenderdage eller mindre før den aftalte påbegyndelse af mediationen betales fuldt honorar samt afholdte nettoudgifter.
Hvis mediationen 7 kalenderdage eller mindre før den aftalte påbegyndelse af mediationen udskyde og gennemføres på et senere tidspunkt, betales 50% af det aftalte honorar samt fuldt honorar for mediationen på den ændrede dato.

8. Co-mediation
Tvister med mere end to parter og/eller komplekse sager kan være velegnet til co-mediation, hvorved den samlede længde af mediationen eventuelt kan reduceres. Honoraret pr. dag starter ved 37.500 kr. for to mediatorer.

9. Andre takster
Ovennævnte takster gælder kun ved parternes direkte udpegning af Claus Kaare Pedersen. Ved udpegning gennem en udbyder af mediation, gælder vedkommende udbyders takster.

Voldgift
Voldgiftsdommernes honorarer og øvrige udgifter fastsættes af Voldgiftsretten i forbindelse med voldgiftskendelsen afhængig af sagens størrelse, kompleksitet og arbejdets omfang. Hvis voldgiftsdommerne er udpeget af en voldgiftsinstitution fastsættes honoraret indenfor rammerne af dennes takster. Der kan også indgås en aftale på forhånd om niveauet for voldgiftsdommernes honorarer.

Fordelingen af omkostningerne mellem parterne afgøres af voldgiftsretten, som regel under hensyn til resultatet af kendelsen.


Andre konfliktløsningsmetoder
Honorar mv. aftales efter samme retningslinier som i mediation.

”Fra begyndelsen værdsatte jeg specielt den venlige og afslappede holdning, og jeg er sikker på, at det havde indflydelse på modpartens villighed til en løsning.”

Advokat for part i tvist om fast ejendom