Mediation

Mediator medvirker som facilitator i forhandlingsprocessen med henblik på, at parterne selv finder en løsning på tvisten baseret på deres reelle interesser. I modsætning til en retssag, hvor afgørelsen træffes baseret på lovgivningens regler om parternes rettigheder og forpligtelser.

Mediation adskiller sig fra retssagsbehandling ved domstolene, hvor parternes uenighed afgøres af en autoritet, nemlig dommeren eller dommerne. Retssagen gennemføres efter de gældende formelle processuelle lovregler og selve afgørelsen skal træffes efter ”gældende ret”, dvs. den lovgivning og den retspraksis, der finder anvendelse. Der er uundgåeligt en eller flere vindere og en eller flere tabere på hver side, og man kommer ikke udenom, at der for parterne er et element af lotteri i den afgørelse (dommen), der bliver resultatet af en langvarig proces – undertiden over flere år. Dertil kommer, at gennemførelse af retssager er meget omkostnings- og ressourcekrævende.

I Mediation udpeger parterne en neutral og uafhængig mediator (undertiden to eller flere mediatorer i såkaldt co-mediation), hvis opgave bliver at assistere parterne med at finde en forhandlingsløsning. Processen er fleksibel og tilpasses parternes behov, og alt kan bringes frem og diskuteres, herunder eksempelvis fremtidige forretningsbetingelser, hvilket er utænkeligt i en retssag. Parterne har endvidere fuld kontrol over resultatet i den forstand, at en løsning i form af en aftale kræver begge parters godkendelse. Parterne har således sikkerhed for, at en mediation ikke kan ende med et resultat, som de ikke selv kan acceptere – hvilket også står i modsætning til retssager.

Mediation er uforpligtende (uden præjudice) for parterne, så længe der ikke er indgået en aftale, hvilket betyder, at alle løsningsmodeller kan diskuteres åbent uden risiko for, at dette efterfølgende kan blive brugt mod den part, der ikke vil indgå en aftale.

Mediationen gennemføres i form af møder mellem parterne og mediator, dels fællesmøder, dels separatmøder (caucus) mellem hver part og mediator. Parternes advokater deltager sædvanligvis, men ikke nødvendigvis, i mediationen. Som regel gennemføres møderækken på en enkelt dag.

Stort set alle kommercielle tvister kan løses gennem mediation, og i praksis opnås en løsning i form af en aftale i 70% - 80% af alle sager, hvor mediation påbegyndes. Der er således betydelige ressourcebesparelser ved at forsøge tvister løst gennem mediation. De gennemsnitlige besparelser for erhvervslivet ved anvendelse af mediation er undersøgt og analyseret af analyseinstituttet Epinion (tidligere Capacent Epinion). Analysen er indeholdt i nedennævnte rapport fra december 2008.

Se Epinion_rapport_2008.pdf